Một số hình ảnh lễ ” Đón bằng công nhận trường chuẩn quốc gia”

Tháng Tám 31, 2015 2:15 chiều

IMG_8255 IMG_8270_1 IMG_8284_1 IMG_8250